Ettepanekud ja kaebused

Kaebuse esitamine
Kaebused esitatakse üldjuhul kirjalikult. Suuliselt võib kaebuse esitada ainult vahetule tervishoiutöötajale (arst, õde, vanemõde) ja tema juhile ning ainult eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Suulisi kaebusi ei registreerita.
 
Kaebuse võib esitada nii isik, kes leiab, et tema suhtes on käitutud vääralt kui ka isiku esindaja, kelle suhtes on käitutud vääralt.
 
Kui kaebuse esitab esindaja, peab esindaja lisama kaebusele ka võimalikku väärkohtlemist talunud isiku nõusoleku või kooskõlastuse, et ta on nõus kaebuses toodud asjaoludega.
 
Kui seda nõusolekut või kooskõlastust ei ole võimalik saada, peab kaebuse esitaja lisama põhjenduse kooskõlastuse või nõusoleku mittesaamise kohta.
 
Kaebuse esitaja peab kaebuses ära näitama vähemalt alljärgnevad asjaolud:
Kaebuse esitaja nimi ja kodune postiaadress, sidevahendid ja e-posti aadress (võimalusel), kaebuse esitamise kuupäev ja koht. Kui kaebuse esitab esindaja, siis peab kaebuses olema ära märgitud ka esindaja kontaktandmed.
 
Kelle või mille suhtes kaebus on esitatud, millal juhtunu aset leidis, milline juhtum aset leidis. Kaebuse esitaja peab võimalikult täpselt esitama juhtunu asjaolud, Millised on tõendid, millega kaebuse esitaja oma väiteid kinnitab. Millised on tunnistajad, kes kinnitavad juhtunu asjaolusid (võimalusel lisada kontaktandmed). Kaebuse esitaja selgelt väljendatud taotlus.
 
Lisaks eeltoodule on patsiendil või tema esindajal õigus esitada kaebus kas õiguskantslerile, Eesti Patsientide Esindusühingusse, Terviseametile ja Eesti Haigekassale.
 
Kaebuse esitamise koht
Kirjaliku kaebuse võib lasta haigla fuajees ja polikliiniku registratuuri eesruumis asuvatesse ettepanekute postkastidesse või administratsiooni ukse taga asuvasse postkasti.
 
Edastada haigla administratsiooni ruumides sekretär-raamatupidajale.
Saata SA Hiiumaa Haigla e-postiaadressile Näita e-posti aadressi
või postiaadressile Rahu 2, 92414 Kärdla.
 
Kaebuse menetlemise tähtaeg
Kirjalikult esitatud kaebus vaadatakse üldjuhul läbi 30 kalendripäeva jooksul alates selle registreerimisest.
Juhtudel, mil õiglase lahendi saavutamiseks kulub rohkem, teavitatakse menetluse käigust kaebuse esitajat.
 
Patsientide kaebusi ja avaldusi võtavad vastu:
SA Hiiumaa Haigla
Rahu 2
92414 Kärdla
Tel: 462 2783
E-post: Näita e-posti aadressi
 
Eesti haigekassa Pärnu osakond
Lai 14
80010 Pärnu
Tel: 447 7666 (sekretär)
 
Terviseamet
Gonsiori 29
15157 Tallinn
Tel: 650 9840
E-post: Näita e-posti aadressi
 
Hiiu maavanem
Leigri väljak 5
92401 Kärdla
Tel: 463 6040
E-post: Näita e-posti aadressi
 
Eesti patsientide esindusühing (Tallinnas)
Kaupmehe 14
10114 Tallinn
Tel: 656 6429
 
Eesti patsientide esindusühing (Pärnus)
Kuninga 24
90014 Pärnu
Tel: 443 3440
 
Eesti vabariigi õiguskantsler
Kohtu 8
15193 Tallinn
Tel: 693 8404 (info)
E-post: Näita e-posti aadressi